INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Foto Video Małgorzata Golimowska golimowscy.pl informuje Państwa, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Foto Video Małgorzata Golimowska golimowscy.pl

ul. Cielmicka 47/31; 43-100 Tychy

NIP: 8212263820

REGON: 380315924

www.golimowscy.pl

 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Foto Video Małgorzata Golimowska golimowscy.pl

ul. Cielmicka 47/31; 43-100 Tychy

 

Inspektor ochrony danych w Foto Video Małgorzata Golimowska golimowscy.pl nie został wyznaczony;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez golimowscy.pl polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:


  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem golimowscy@gmail.com

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

kontakt pisemny: 

Foto Video Małgorzata Golimowska golimowscy.pl

ul. Cielmicka 47/31; 43-100 Tychy

 

Pozdrawiamy 

golimowscy.pl

 

 

 

KONTAKT


 

         

 

Golimowska Gosia  tel.793 109 903 

Golimowski Michał tel.792 242 811

 

golimowscy@gmail.com

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 Powered by: www.cdx.pl